SDI Certificering

En certificering sikrer fagligheden og etisk korrekt brug af SDI analyseværktøjene og RAT konceptet. Certificeringen består af tre dele: SDI  1 + 2, samt HANC.

SDI – Strength Deployment Inventory – er et selvvurderingsværktøj, der kortlægger dit motiverende værdisystem og giver en forklaring på hvorfor du handler som du gør.

SDI giver indsigt i hvad der driver dig i det daglige og en forståelse for din adfærd i relation til andre, både når alt går godt, og når du møder modstand, eller oplever en konflikt.

SDI  fokuserer både på egen og andres adfærd og medvirker til at styrke relationer og skabe respekt for hinandens forskelle. SDI er udviklet af psykologen Dr. Elias H. Porter, og bygger på hans RAT-teori, som blev introduceret i 1971.

SDI del 1

Indhold:

SDI værktøjet afdækker din motivationskilde og dit foretrukne værdisæt samt sætter fokus på hvordan adfærd og motivation spiller sammen. For at kunne  skabe og udvikle gode relationer, både privat og på arbejdspladsen, kræves at man anerkender at alle ikke motiveres ens. Kurset lægger vægt på at man får en forståelse for egne og andres drivkræfter og reaktionsmønstre, samt giver værktøjer til hvordan man kan tilpasse sin kommunikation til modtageren og dermed skabe bedre kontakt. Samarbejdsrelationer kan også udvikle sig til konflikter. For at konflikten ikke skal ødelægge relationen er det vigtigt at man er i stand til at forebygge og/eller demontere konflikten inden den udvikler sig og bliver destruktiv. Kurset sætter fokus på deltagernes personlige konfliktmønstre, samt giver teknikker til hvordan man kan komme konstruktivt igennem en konflikt og genetablere den gode relation.

SDI giver deltagerne et fælles sprog for, hvad  der er hensigten bag vores handlinger og skaber en forståelse for at vores opfattelse af situationen afhænger af vores værdisæt.

Kursusmål:

SDI  certificering del 1 sikrer, at deltagerne

 • Bliver fortolige med SDI værktøjets konstruktion og anvendelsesmuligheder
 • Er i stand til at formidle og tolke SDI analyseresultater på en effektiv og etisk måde
 • Får en forståelse for forskellen mellem motivation og adfærd
 • Får kendskab til en række kinestetiske øvelser, der understøtter dialog om deltagernes motiverende værdisystemer
 • Forstår hvordan vores reaktionsmønstre og motivation ændrer sig i konflikt
 • Er i stand til at formidle og bruge teknikker til at forebygge og demontere konflikter
 • Får større selvindsigt

Varighed: 2 dage + praktikopgave og opfølgning

Pris: 16.500 kr. + moms

Certificeringen giver adgang til at anvende SDI kortlægningsværktøjet samt værktøjene Oversigt over Personlige Styrker og Overdrevne Styrker efter certificeringskursets første del. Kurset gennemføres som eksternat på 2 sammenhængende dage i tidsrummet  fra kl. 9 – 16. efterfulgt af en praktisk opgave, hvor man afprøver analyseværktøjet i en konkret arbejdssituation. Erfaringerne fra den praktiske opgave afrapporteres på certificeringens anden del.

 

SDI del 2 

Indhold:

Første del af certificeringen tager udgangspunkt i deltagernes brug af SDI som et selvvurderingsværktøj. SDI del 2 starter med en kort repetition samt en gennemgang af deltagernes praktiske erfaringer med at bruge værktøjet i et pilotprojekt. Resten af SDI del 2  fokuserer på værktøjerne Feedback og Forventninger. Disse applikationer  inddrager kolleger, teammedlemmer, chefer og andre relevante relationer i analyseprocessen og resultaterne understøtter både individuelle coaching forløb og gruppeprocesser..

SDI Feedback giver mulighed for at man individuelt, eller i et team sammenholder deltagernes selvvurdering med feedback fra nære kolleger. På den måde kan man skabe en givtig dialog om hvor stor overensstemmelse der er mellem vores hensigter og den adfærd andre oplever.

SDI Forventninger er en applikation, som kan bruges til at konkretisere fx teamtes foventninger til en bestemt funktion eller rolle. Denne adfærdsprofil kan efterfølgende sammenholdes med teamets konkrete adfærd og give anledning til ændringer i indsats og prioriteringer.

Kursusmål:

SDI certificering del 2 sikrer, at deltagerne

 • Får udvekslet erfaringer vedr. formidling af SDI konceptet (del 1)
 • Bliver fortrolige med applikationerne Feedback og Forventninger
 • Får indsigt i hvordan man tilrettelægger udviklingsforløb og gruppeprocesser med  360 graders input
 • Får indblik i hvordan værktøjerne kan anvendes til facilitering af udviklingsprocesser og træning i konflikthåndtering
 • Får kendskab til kinestetiske øvelser, der understøtter gruppeprocesser og værktøjerne Feedback og Forventninger.
 • Samlet overblik over SDI analyser og værktøjer.

 

Varighed: 2 dage

Pris: 13.500 kr. + moms

SDI Del 2 gennemføres som eksternat på 2 sammenhænge dage i tidsrummet kl. 9 – 16. En certificering i både del 1 og del 2 giver adgang til den samlede vifte af  OnlineSDI værktøjer, inklusive Feedback og Forventninger. Certifikat udstedes på baggrund af afsluttende skriftlig opgave.

Samlet pris for SDI del 1 + del 2 = 25.000 kr. + moms

SDI Kursusoversigt